Plán práce

Plán práce školy školní rok   2022/2023
 

  I. Organizace školy
 

viz. článek Organizace školy ve školním roce 2022 / 2023

II. Hlavní úkoly školního roku:

 1. Pracovat odpovědně, samostatně a iniciativně. Diferencovaně pečovat o žáky podle jejich intelektových schopností a možností ve spojených ročnících. Podporovat individuální přístup k žákům , podporovat jejich volnočasové aktivity. Zohledňovat žáky s SVP a věnovat se jim.
 2. Pěstovat a rozvíjet u žáků  vlasteneckou , estetickou a rodinnou výchovu. Vychovávat a vést žáky k ochraně životního prostředí.
 3. Pokračovat v modernizaci materiálně- technické základny školy.
 4. Ve vyučovací činnosti pracovat podle programu podle ŠVP ZV  - Základní škola Nová Hradečná -Tvořivá škola  ve všech ročnících.
  U žáků individuálně integrovaných vyučovat podle IVP (Individuálního vzdělávacího programu).
   

Ad.1

 • odstraňovat příčiny neprospěchu žáků (vhodná motivace učiva, pomoc zaostávajícím žákům individuální péčí, doučováním, zadáváním speciálních úkolů apod.)
 • soustředit pozornost na žáky talentované i žáky vyžadující podpůrná opatření, vytipovat žáky na vyšetření v SPC Olomouc - Kopeček  (se souhlasem rodičů) nebo v PPP OK v Olomouci, Šumperku, Uničově,
 • sestavit IVP integrovaného  žáka
 • aktivně se zúčastňovat DVPP – zaměřených na jazykové kompetence pedagogů
 • spolupracovat s rodiči při zlepšování úrovně čtení a psaní( domluva na TS),
 • pomáhat žákům se zvládnutím učiva po nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti,
 • zajistit činnost výtvarného kroužku, kroužku Hry na zobcovou flétnu, kroužku angl. jazyka, přírodovědně – ekologického kroužku, sportovních her pro dívky, vyučovat  nepovinný předmět – náboženství v případě zájmu rodičů
 • dodržovat pracovní řád i řád školy,
 • dbát na pravidelné kontroly sešitů a jejich opravu,
 • využívat při výuce výpočetní techniku, dle plánu ICT,
 • podle možnosti navštěvovat metodické akce a pokračovat v DVPP,
 • zúčastňovat se společných schůzí met. sdružení učitelů 1. stupně v Troubelicích.

Ad.2  

 • vylepšovat vzhled tříd,
 • vzbuzovat zájem žáků o četbu knih a vhodných časopisů, uspořádat výstavku dětských knih,(účast v projektu Klub mladých čtenářů- nakl. Albatros),
   
 • zajistit podle zájmu dětí projekt Školní mléko,
 • zapojit se do projektu Ovoce do škol
 • navštěvovat dle nabídky kulturní programy v MKZ Uničov (4 x ročně)  a v Troubelicích
 • 1 až 2 x ročně navštívit divadlo v Šumperku,
 • umožnit žákům vzdělávací exkurze, projekt MRKEV – Sluňákov,
 • vystavovat a prezentovat práce žáků  ve třídách a na chodbách,
 • pořádat výstavky žák. prací na OÚ
 • zrealizovat výstavu v Galerii na plotě (červen – září)
 • zúčastňovat se soutěží vyhlašovaných DDM Uničov, příp. jinými organizacemi,
 • pečovat o květiny a zeleň na chodbách a na zahradě,
 • zapojit všechny děti do sběru starého papíru, účast ve sběrové soutěži
 • pravidelně vystupovat v obci při vítání novorozeňat ( nácvik kulturního programu),
 • uspořádat ve škole svátek Halloween ( konec října ),
 • připravit program na školní besídky (Mikulášská, ke Dni matek),
 • zorganizovat turnaj ve vybíjené ve spolupráci s Mikroregionem Uničovsk
 • připravit Adventní koncert  - 3. neděle adventní
 • podílet se na uspořádání maškarního karnevalu pro děti a org. Dětského dne ve spolupráci s TJ Sokol Nová Hradečná a Klubem žen
 • nacvičit program Vynášení Morany a Vítání jara ( konec března )
 • vhodným způsobem aplikovat do výuky Den Země ( duben )
 • pro žáky 1. až 5. roč. zařadit dopravní výchovu dle ŠVP, navštívit alespoň 2 x dopravní hřiště ( DDM Uničov )
 • pro žáky 1. roč. připravit svátek SLABIKÁŘE (měsíc červen)
 • zorganizovat Olympijský den - sport. soutěž žáků (červen) ve spolupráci se ZŠ Troubelice
 • zajistit plavecký výcvik pro všechny žáky  1.- 5.  roč. (září  až listopad),
 • zorganizovat vlastivědnou exkurzi do Prahy pro žáky 4. a 5. ročníku
 • navázat spolupráci s jinou školou našeho typu (pokud by se podařilo i mezinárodní)
 • celoročně aplikovat Výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu – mezipředmětov
 • do výuky zařazovat etickou  výchovu, brannou výchovu
   

Ad3.

 • průběžně doplňovat moderní učební pomůcky -  zodpovídá ředitel, příp. zástupce,
   
 • za kabinet a uč. knihovnu zodpovídá p. uč. Ševčíkov
 • evidencí učebnic a žák. knihovnou je pověřená p. Blanka Urbášková
 • za proškolení zaměstnanců v obl. BOZP zodpovídá ředitel školy, případně zástupce
  ( školit bude Vzděl. středisko Prostějov )
 • seznámit všechny zaměstnance s prac. řádem a Řádem školy na zahajovací poradě  - zodpovídá ředitel, případně zástupce

Pedagogické rady - časový a programový plán.
srpen 2022  Zahajovací pedagogická rada

 1. Pracovní řád a Organizační řád školy včetně všech jeho součástí
 2. Plán práce- doplnění a připomínky
 3. Organizace školy a vyučování ve škol. roce 2022/2023
 4. Pokyny k zahájení školního roku – rozvrhy hodin, plány učiva
 5. Seznámení s organizačními pokyny školního roku 2022/2023,
 6. Všichni zam. budou proškoleni v oblasti BOZ a PO souběžně proběhne i roční prověrka BOZP (dle termínu Vzděl. Institutu v Prostějově)
 7. Různé
   

Konec září 2021 , pracovní porada a Třídní schůzky (dle potřeby pro rodiče prvňáčků)
1.seznámení rodičů s Metodickým pokynem k zajištění BOZ dětí, s plánem práce školy, s organizací školy, s uvolňováním žáků, s odebíráním obědů, se Školním řádem,  s aktualizovaným 4. Vydáním ŠVP ZV Základní škola Nová Hradečná - Tvořivá škola
 

listopad 2022  Čtvrtletní pedagogická rada

 1. Výsledky vých.-vzděl. práce za první čtvrtletí
 2. Práce s  žáky s výukovými oblížemi v jednotlivých třídách
 3. Pokyny pro třídní schůzky
 4. Příprava Zahájení Adventu  a Mikulášské besídky
 5. Různé
   

listopad 2022  Třídní schůzky 

leden 2023 Pololetní klasifikační pedag. rada

 1. Výsledky vých. - vzděl. práce za první pololetí
 2. Plnění plánu školy -  kontrola
 3. Spolupráce se spádovou školou v Troubelicích
 4. Příprava  plánovaných akcí
   

duben 2023 Čtvrtletní pedagogická rada

 1. Výsledky vých. - vzděl. práce, kontrola TK
 2. Organizační pokyny pro třídní schůzky
 3. říprava škol. výletu, oslavy Dne matek, Dětského dne a dalších akcí dle plánu práce
 4. Zápis do 1. ročníku
 5. Různé 
   

duben 2023  Třídní schůzky – viz pedagogická rada
červen 2023 Závěrečná pedagogická rada klasifikační

 1. Výsledky vých. - vzděl. práce za 2.pol.
 2. Hodnocení práce školy ve škol. roce 2022/2023
 3. Organizační pokyny k ukončení škol. roku
 4. Předzásobení škol. učebnicemi a pomůckami na další školní ro
 5. Různé

Třídní schůzky: září (dle potřeby), listopad, duben.

Setkání Školské rady  - zajistí předseda Školské rady MUDr. Marek Polách, MBA.

V Nové Hradečné  29.8.2022                           
Mgr. Soňa Trávníčková, řed. ZŠ